Algemene voorwaarden

Hier leest u de algemene voorwaarden van Mevo Reizen. U kunt de inhoudsopgave gebruiken om een specifiek onderwerp te lezen.

Inhoudsopgave

Reisovereenkomst

Opdrachtgever: de wederpartij van Mevo Reizen 
Reiziger: degene die aan de reis deelneemt 
De overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mevo Reizen als opdrachtnemer tot het contracteren van reisdiensten.
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis
 
Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
 
1.1. Aanvaarding door de reiziger
De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de reiziger het reisaanbod van Mevo Reizen aanvaardt. Dit geschiedt door schriftelijke of mondelinge aanmelding. In geval van een schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst ten kantore van Mevo Reizen van het aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. De reiziger zendt daartoe een volledig ingevuld en door de reiziger ondertekend boekingsformulier in. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor zich alleen voor hun deel aansprakelijk. Indien een reiziger minderjarig is, dient het boekingsformulier tevens door een ouder of voogd ondertekend te zijn. In geval van een telefonische/mondelinge aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. 
De opdrachtgever zal de gegevens betreffende hemzelf en eventuele andere reizigers verstrekken, die voor Mevo Reizen van belang zijn voor het sluiten van de overeenkomst(en) met leveranciers en voor het correct kunnen (doen) uitvoeren daarvan. Het niet verstrekken van zulke gegevens heeft tot gevolg, dat de opdrachtgever jegens Mevo Reizen aansprakelijk wordt voor elke schade die Mevo Reizen mocht lijden ten gevolge van het ontbreken van zulke gegevens.
 
1.2 Aanvaarding door Mevo Reizen
Het reisaanbod van Mevo Reizen is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen; direct bij aanvaarding of zo spoedig mogelijk daarna, rekening houdend met tijdverschillen en feestdagen elders in de wereld. De reiziger ontvangt een schriftelijke bevestiging annex factuur van de definitieve reisovereenkomst met Mevo Reizen. 
 
1.3 Het reisaanbod 
Op verzoek van de opdrachtgever zal Mevo Reizen een offerte uitbrengen met één of meer reisdiensten. De offerte is vrijblijvend en wordt gedaan onder het voorbehoud van beschikbaarheid van de reisdiensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Mevo Reizen niet. 
Een opdracht om te gaan contracteren met leveranciers wordt door Mevo Reizen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd onder het voorbehoud als genoemd in lid a. Door deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand. Mevo Reizen dient de bevestiging, voor akkoord getekend, binnen 8 dagen na dagtekening ervan, retour te hebben ontvangen. 
Uitblijven van (tijdige) ontvangst door Mevo Reizen van deze bevestiging geeft Mevo Reizen de bevoegdheid om van de opdrachtgever het ongedaan maken van de prestatie te vorderen en verplicht de opdrachtgever om Mevo Reizen de schade te vergoeden die deze lijdt als gevolg van de het ongedaan maken.
De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd staan in reisbrochures of andere publicaties van reisaanbiedingen (zoals offertes) van Mevo Reizen. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Mevo Reizen niet. Mevo Reizen kan niet gehouden worden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoording van derden. 
 
1.4. Afwijkingen op reisaanbod 
Tot 28 dagen voor de eerste dag van de reis kan door de opdrachtgever een wijziging in de reis verzocht worden. Een verzoek tot wijziging van een van de essentialia van de reis wordt beschouwd als annulering, reeds gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Mevo Reizen spant zich in om een verzoek in te willigen. Daaraan verbonden kosten van € 30,- per boeking per wijziging en de kosten voor communicatie kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Handhaving van een afgewezen wijzigings- verzoek geldt als annulering 
Indien voor één of meer overeengekomen reisdienst(en), voorwaarden gelden die afwijken van en/of toevoegen aan de onderhavige, zijn zulke voorwaarden van toepassing in afwijking van c.q. naast de onderhavige
 
1.5. Voorkeuren 

Indien de reiziger bij de totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot de door Mevo Reizen te leveren diensten, zoals bv de ligging van een hotelkamer, een vliegtuigstoel of dieetvoorkeur, zal met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Gezien de aard van de bestemmingen die tijdens onze reizen worden bezocht kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Ondanks eventuele vermeldingen van de voorkeuren op de reisbescheiden en boekingsformulieren.

Naar boven

Betaling

2.1. Aanbetaling 
Tegelijk met de bevestiging als bedoeld in artikel 1.1 en eveneens binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestiging, is de opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd van 25% van de reissom met een minimum van € 50,- pp. tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. Tegelijk met de aanbetaling dient, voorzover van toepassing, de verschuldigde premie(s) voor verzekering(en) te worden voldaan. Artikel 1.3.c is van overeenkomstige toepassing.
 
2.2. Restbetaling 
Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor aanvangsdatum van de reis in bezit zijn van Mevo Reizen, tenzij anders aangegeven op de schriftelijke bevestiging/factuur. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen 10 dagen na verzending van de bevestiging/factuur door Mevo Reizen door de reiziger voldaan zijn. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan op de bevestiging /factuur van de reisovereenkomst. 
 
2.3 Betaling & sommatie 
Niet tijdig betalen door de reiziger kan, na sommatie, leiden tot onmiddelijke opzegging van de reisovereenkomst door Mevo Reizen. In dat geval houdt Mevo Reizen zich het recht voor daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te mogen brengen. Het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de geldende annuleringskosten. Geen sommatie is vereist indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 6 weken voor vertrek.
 
2.4. Rente & incasso 

Bij niet tijdig nakomen van de geldelijke verplichtingen is de reiziger over de hoofdsom rente verschuldigd. De te berekenen rente wordt gevormd door de dan geldende basisrente te vermeerderen met de op dat moment geldende opslagen. En zal worden berekend per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand van de vertraging. Daarnaast is hij gehouden tot betaling van de incasso-kosten te weten 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-.

Naar boven

Reissom

3.1. Reissom 
De geoffreerde reissom geldt per persoon, tenzij dit in het aanbod anders is aangegeven. Zij omvatten diensten en voorzieningen zoals deze in de offerte staan vermeld. Indien voor of na de totstandkoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mevo Reizen, wordt algeweken van het aantal personen waarop de prijs per persoon is gebaseerd, dan is Mevo Reizen gerechtigd een nieuwe reissom per persoon vast te stellen. Afwijkingen worden vermeld op de bevestiging.
 
3.2. Koersen & belastingen 

De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldende koersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij ons bekend waren op moment van in druk geven van onze publicaties. Mevo Reizen houdt zich het recht voor om tot 20 dagen voor de vertrekdag verhogingen door te berekeningen die zijn ontstaan door wijzigingen in genoemde prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen. Dit geldt ook voor reeds aangegane reisovereenkomsten.

Naar boven

Reisduur & reisprogramma

4.1. Reisduur & reistijden 
Indien bij reizen, waarbij vervoer is inbegrepen, de reisduur is vermeld in dagen, zijn de vertrek- en aankomstdagen als hele dagen gerekend, ongeacht de vertrek- en aankomst- tijden. De bevestigde tijden van vervoer zijn steeds indicatief en kunnen kort voor of tijdens de reis wijzigen. Vertragingen kunnen Mevo Reizen derhalve niet worden aangerekend. Van individueel reizende reizigers wordt verwacht dat zij zelf ter plekke reistijden checken. 
 
4.2. Dienstregelingen 
Indien de dienstverleners die door Mevo Reizen bij de uitvoering van de reis worden ingeschakeld niet, dan wel niet tijdig in staat zijn de overeengekomen diensten te verlenen, heeft Mevo Reizen voor of tijdens de reis het recht de reisovereenkomst te wijzigen. Indien de dienst welke verricht wordt door een derde niet of niet tijdig, dan wel behoorlijk, kan worden uitgevoerd, is Mevo Reizen niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding, indien blijkt dat Mevo Reizen zich voldoende heeft ingespannen om de derde partij tot nakoming van deze diensten te bewegen. Indien in (een deel van) de diensten niet kan worden voorzien zal Mevo Reizen zich inspannen om passende, alternatieve regelingen te treffen met het oog op de continuering van de reis, echter voorzover daar geen extra kosten voor Mevo Reizen aan verbonden zijn.
 
4.3 Programma wijzigingen 
Onze reizen gaan naar gebieden waar mensen sterk op elkaar zijn aangewezen. Hulp aan mensen in nood gaat daarom altijd voor. Het kan zijn dat daarvoor bv. een helikoptervlucht geannuleerd wordt omdat die elders uitkomst moet bieden. Er kunnen geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programma wijzigingen. 

Dit geldt eveneens voor wijzigingen en annuleringen als gevolg van lokale politieke omstandigheden en weersomstandigheden. Behoudens aanspraken die een reiziger kan maken op de eventuele door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, bestaat geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn eventuele extra kosten, alsook kosten voortkomend uit eventuele vervolgschade, voor rekening van de reiziger. Dit is inherent aan het reizen in afgelegen oorden.

Naar boven

Reisdocumenten & bagage

5.1. Reisdocumenten 
De deelnemers aan de reis dienen bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van geldige en toereikende reispapieren b.v. een paspoort, visa, rijbewijs, groene kaart en aan de vereiste gezondheidsvoorschriften zoals vaccinatiebewijzen te hebben voldaan. 
De opdrachtgever zal zelf de benodigde informatie inwinnen, voor vereiste documenten zorg dragen en overige maatregelen treffen. De opdrachtgever dient zelf bij betrokken autoriteiten en instanties verkregen informatie op volledigheid en actualiteit te controleren 
Indien de opdrachtgever of deelnemer niet aan de (voortzetting van) reis kan deelnemen wegens het ontbreken van enig geldig document of wegens het niet voldoen aan enig voorschrift, dan wel indien ten gevolge van het ontbreken bij de opdrachtgever of (een) reiziger(s) van de hier bedoelde documenten, de reis als geheel geen uitvoering of voortgang kan vinden, komt zulks, met alle daar aan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.
 
5.2. Bagage 
Mevo Reizen is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden of reisdocumenten
 
5.3. Reisbescheiden 

De benodigde reisbescheiden zullen, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 10 dagen voor vertrek in bezit van de reiziger gesteld worden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan Mevo Reizen te melden.

Naar boven

Wijzigingen door reiziger

6.1. Wijziging reisovereenkomst 
Na bevestiging van de reisovereenkomst kan de reiziger verzoeken deze te wijzigen. Tot 28 dagen voor vertrek zal Mevo Reizen trachten de wijzigingen door te voeren, vermits de betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen. Doorgevoerde wijzigingen zullen schriftelijk door Mevo Reizen worden bevestigd. Betaling dient direct na het geven van de opdracht op de rekening van Mevo Reizen te worden bijgeschreven. Daarnaast gelden wijzigingskosten van € 25,- per boeking plus eventuele communicatie- kosten. Deze dienen direct na facturering te worden voldaan. Wanneer de wijziging niet door de betrokken dienstverleners gehonoreerd kan worden geldt de oorspronkelijke reisovereenkomst. 
 
6.2. In de plaats stelling 
Wanneer een reiziger zich wil laten vervangen door een andere, nog niet reeds geboekte reiziger, kan dit alleen indien betrokken dienstverleners het verzoek tot in de plaats stelling inwilligen. De oorspronkelijk aangemelde reiziger evenals degene die hem vervangt dienen beiden het verzoek tot in de plaats stelling te ondertekenen. Beiden zijn, ieder voor zich, hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele meerkosten of wijzigings-/communicatiekosten die voortkomen uit de in de plaats stelling. Het verzoek kan tot 21dagen voor vertrek ingediend worden. De vervangende reiziger neemt alle verplichtingen voortkomend uit de reisovereenkomst over van de oorspronkelijke reiziger. 

Naar boven

Annulering door reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk per post of e-mail te geschieden. Naast administratiekosten ad EUR. 25,- gelden annuleringskosten over de hoofdsom (reissom exclusief verzekeringen). De datum van binnenkomst van de schriftelijke annulering op gewone werkdagen tijdens kantooruren ten kantore van Mevo Reizen geldt als annuleringsdatum 
bij annulering tot 6 weken voor de dag van vertrek brengt Mevo Reizen u de gemaakte kosten in rekening met een minimum van 30% van de reissom. 
bij een annulering van 6-3 weken voor de dag van vertrek 60% van de reissom of de reeds gemaakte kosten wanneer deze meer bedragen dan 60% van de reissom 
bij annulering binnen 3 weken tot en met de dag van vertrek of later 100% van de reissom. De reissom als hier bedoeld omvat mede de toeslagen. 
Indien de leverancier (bijv. vliegmaatschappij, hotel, agent enz.) van een overeengekomen reisdienst een afwijkende regeling van annuleringskosten heeft, geldt deze regeling met voorrang boven de hier genoemde.

Men kan het risico van annuleringskosten afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

Naar boven

Wijzigingen door Mevo Reizen

Met verwijzing naar artikel vier wijzen wij er nadrukkelijk op dat het karakter van onze reizen, alsook de lokale omstandigheden in de gebieden waar onze reizen doorgaans doorgang vinden, wijzigingen in reisschema’s, routes en programma’s met zich mee kunnen brengen. Alle kosten voortkomend uit wijzigingen vanwege lokale politieke situaties en weersomstandigheden zijn voor rekening van de reiziger. Mevo Reizen houdt zich verder het recht voor de overeengekomen reisovereenkomst te allen tijde op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee wordt bedoeld dat in geval van overmacht Mevo Reizen het recht heeft de reisovereenkomst zonder opzegging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Mevo Reizen tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 
8.2. Wijzigingen voor vertrek 
Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de hier bedoelde wijziging aan Mevo Reizen toe gerekend kan worden, met uitzondering van de in artikel 4 genoemde omstandigheden, zal Mevo Reizen zorg dragen voor passende alternatieve maatregelen. Deze maatregelen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen. Deze maatregelen vormen voor de reiziger geen grond om tot vordering van een schadevergoeding jegens Mevo Reizen over te gaan. 
 
8.3. Wijzigingen na vertrek 

Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen zich voordoen na vertrek zal Mevo Reizen onmiddellijk alles in het werk stellen om de continuering van de reis te waarborgen. In geval het voor Mevo Reizen onmogelijk is om dergelijke maatregelen te treffen, of wanneer de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Mevo Reizen er zorg voor dragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Naar boven

Annulering door Mevo Reizen

Mevo Reizen kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige redenen, die zodanig van aard zijn dat verdere gebondenheid van Mevo Reizen redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Deze gewichtige redenen worden de reiziger onverwijld medegedeeld. De reiziger heeft in dat geval recht op een gelijkwaardig alternatief, dan wel op restitutie van de hoofdsom van de reisovereenkomst, of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Deze redenen vormen voor de reiziger geen grond om een vordering tot schadevergoeding in te dienen bij Mevo Reizen. 

Mevo Reizen kan de reisovereenkomst op zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie. Dit wordt de reiziger uiterlijk 18 dagen voor vertrek medegedeeld.

Naar boven

Aansprakelijkheid & overmacht

10.1. Aansprakelijkheid Mevo Reizen 
Mevo Reizen is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Mevo Reizen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met algemeen bekend te achten feiten die gelden voor onze bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden tegen het licht van de lokale bijzonderheden, technische mogelijkheden en beperkingen en gewoonten die onze bijzondere bestemmingen met zich meebrengen, alsook het avontuurlijke karakter daarvan.
 
10.2 Geen aansprakelijkheid Mevo Reizen 
Mevo Reizen is niet aansprakelijk voor schade van reizigers of derden die het gevolg is van: 
tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die zijn toe te schrijven aan de reiziger. 
handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reisoverkomst betrokken derden. 
tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan een gebeurtenis die Mevo Reizen of degene van wiens hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken, in redelijkheid niet konden voorzien of verhelpen 
tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan overmacht. 
 
10.3. Overmacht 
Onder overmacht wordt verstaan onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Weersomstandigheden behoren uitdrukkelijk tot dit soort omstandigheden. 
 
10.4. Verzekeringen 
Mevo Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen. Gezien de aard van onze bestemmingen stellen wij het hebben van een goede reisverzekering waarbij medische kosten en repatriëring tegen kostende prijs worden vergoed. 
 
10.5. Vergoedingen 
Wanneer Mevo Reizen aansprakelijk mocht zijn voor de door de reiziger geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende international verdragen. Mevo Reizen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor een aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van ,een reis- en/of annuleringsverzekering. Voorzover Mevo Reizen aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade als derving van reisgenot of schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom bedragen. 

Voorzover Mevo Reizen aansprakelijk gehouden kan worden voor andere schade dan boven genoemd zal de vergoeding ten hoogste twee maal de reissom bedragen. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Mevo Reizen gelden ook ten behoeve van onze werknemers en betrokken dienstverleners als ook hun personeel.

Naar boven

Verplichtingen reiziger

11.1. Algemeen 
De opdrachtgever die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger (s) is/zijn voor zijn/hun eigen deel aansprakelijk. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis door Mevo Reizen c.q onze dienstverleners en eventueel reisleiders op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan bij de uitvoerende instantie en bij Mevo Reizen.
 
11.2. Uitsluiting 
Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Mevo Reizen, haar dienstverleners of reisleiders van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten, indien en voorzover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen. 
 
11.3. Terugreis 

Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de daarvoor aangewezen instantie te vergewissen van de exacte tijdstip van vertrek.

Naar boven

Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld gemeld worden bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of niet bereikbaar dan dient de opdrachtgever c.q. reiziger (s) onverwijld contact op te nemen met Mevo Reizen. 

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij Mevo Reizen. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Mevo Reizen.

Naar boven